Otechestvennaìá kul§tura i istoricheskaìá mysl§ XVIII-XX vekov

Full Title Otechestvennaìá kul§tura i istoricheskaìá mysl§ XVIII-XX vekov
ISBN 5885430489
ISBN13 9785885430487
Publisher Brìánsk : Izd-vo Brìánskogo gos. pedagog. universiteta im. akademika I.G. Petrovskogo, 1999.

Price

No pricing info available

Price History

No historical pricing info available

More by the authors

No books available